Vad är en detaljplan och hur går processen till?
Detaljplanen anger vad marken får användas till och hur stora hus som får byggas där. Detaljplanearbetet genomförs enligt en fastlagd process.

 

Du kan läsa mer om de olika stegen i processen på www.helsingborg.se

 

Det är kommunfullmäktige som beslutar om den slutliga detaljplanen. När detaljplanen väl vunnit laga kraft återstår ytterligare en rad steg innan vi kan börja renovera och bygga. Vi kan idag inte säga hur lång tid den här processen kommer att ta, men vi håller dig som boende informerad om varje steg som tas.

 
Varför börjar ni just på Grönkulla?
I samband med att Vasatorpsvägen byggs om och en ny hållplats skapas i höjd med Grönkulla blir det naturligt för oss att börja där. Från hållplatsen vill vi öppna upp området och skapa ett naturligt stråk in till det stora grönområdet på Drottninghög. Det finns också planer på att bygga en ny cykelväg från Fredriksdal, genom Drottninghög och vidare mot Berga. Det finns än så länga inga beslut tagna kring en eventuell spårväg eller bussgata genom Drottninghög och vidare mot Dalhem, och därför avvaktar vi detta innan vi börjar med närmare planering för Blåkulla.

 

Vad händer med mitt hus?
Alla bostadshus på Drottninghög kommer så småningom att omfattas av förnyelsearbetet på något sätt, men det är inte bestämt hur varje enskild fastighet kommer påverkas. En del ska renoveras och några behöver rivas för att ge plats åt nya bostäder. När det gäller husen inom det markerade området på kartan kommer vi att ta personlig kontakt med de boende för att prata vidare om planerna för varje hus och vad de innebär.

 

När börjar arbetet med husen?
Det finns ingen bestämd tidplan än. Vi informerar alla hyresgäster i god tid inför varje steg vi tar.


Vilket hus börjar ni med?
Det finns just nu ingen bestämd plan för vilket hus vi börjar med.
           

När kommer vi att se att det börjar hända något på Drottninghög?
Det finns ingen bestämd tidplan än. Vi informerar alla hyresgäster i god tid inför varje steg vi tar.

 

Ska ni riva allt?
I den här första etappen har vi inga rivningsplaner. Om vi ser till utvecklingen av hela Drottninghög kommer det på sikt att handla om renovering, ombyggnad, nyproduktion och kanske också av rivning av enskilda fastigheter. Men just nu finns inga planer för rivning.

 

När kommer ni att börja på resten av Grönkulla?
Vi har ingen bestämd tidplan än. Grönkulla kommer att utvecklas i flera steg under en period på ungefär 10 år. Nästa etapp kommer att bli västra delen av Grönkulla.

 

Kommer ni att sälja ut några av de andra områden, Rökulla eller Blåkulla?
Det finns i dagsläget inga generella planer på att sälja ut dessa områden.

 

Kommer ni att sälja fastigheter på andra områden för att finansiera förändringsarbetet på Drottninghög?
Som aktiv fastighetsaktör i Helsingborg måste vi ständigt prioritera och använda tillgängliga resurser på bästa möjliga sätt. Det kan innebära att enstaka fastigheter kan komma att säljas och att dessa resurser används för att utveckla andra delar av fastighetsbeståndet. I dagsläget har vi dock inga generella försäljningsplaner för finansiering av förändringsarbetet på Drottninghög.

 

Vad kommer hyran att bli på området?
Det vet vi inte än. Vi vill att området ska bestå av flera olika typer av boenden; stora och små bostäder, flerbostadshus och enfamiljshus, bostäder med enklare standard och bostäder med mer påkostade funktioner och material. På så sätt kan vi locka en mångfald av människor till Drottninghög och det innebär också att hyresnivåerna mellan de olika typerna av boende kommer att variera.

 

Vår målsättning är att lägenheterna ska motsvara hyresgästernas krav och önskemål på standard och funktioner. Hyrorna kommer att sättas i enlighet med vår hyressättningsmodell, som utgår från vad hyresgäster i allmänhet anser ska påverka hyran; läge, fastighetens och lägenhetens standard samt service.

 

Kan ni verkligen hyra ut nyproduktion i området? Går det ihop ekonomiskt?
Det finns behov av fler centrumnära bostäder i en växande stad som Helsingborg. Förnyelsen innebär att området knyts närmare staden samtidigt som det utvecklas. Vi tror att Drottninghög kan bli ett ännu mer attraktivt boende som kommer att locka många olika grupper i framtiden.

 

Hur många nya bostäder ska byggas?
Det kommer att byggas nya bostadshus på Drottninghög men hur många nya hus det blir är inte bestämt.

 

Vad är det som kommer byggas? Höghus, radhus?
Det kommer att bli olika bostadsformer och karaktär på det nya som byggs. För att locka fler till området vill vi skapa en variation av utformning, standard, upplåtelseformer, storlekar och hyresnivåer.

 

Vad kommer hyresnivån på nyproduktion att vara?
Det finns inga bestämda hyresnivåer för nyproduktion. Hyrorna ska förhandlas fram med hyresgästföreningen. Nyproduktionshyror ligger något högre än för det befintliga beståndet.

 

Är det bara Helsingborgshem som kommer bygga?
Vi kommer att förbli initiativtagare när det gäller utvecklingen av Drottninghög, men vi ser gärna att fler bygg- och fastighetsaktörer bidrar till den utvecklingen. Vi har idag sett att det finns ett visst intresse för att vara med och bygga inom det aktuella detaljplaneområdet på Grönkulla.

 

När börjar ni med de kringliggande fastigheterna?
Det finns ingen bestämd tidplan för det än. Eftersom förändringsarbetet är omfattande och tar många år så fortsätter vi med det vanliga underhållet i de delar av Drottninghög som inte omfattas av den första detaljplanen. Det gör vi för att husen ska fungera och vara bra boendemiljöer fram tills förändringar sker även där. Vi kommer hålla alla boende på Drottninghög informerade om vad som händer i de olika områdena och hålla en aktiv dialog med dem som berörs av varje steg vi tar.

 

Hur mycket ska rivas?
Det finns inga bestämda planer på hur mycket som ska rivas och hur mycket som ska renoveras.

 

Varför börjar ni inte på Rökulla? De fastigheterna är i sämre skick?
Fastigheterna på Drottninghög är alla i behov av renoveringsinsatser av olika omfattning. Att vi börjar på Grönkulla innebär inte att utvecklingsarbetet på Rökulla och Blåkulla stannar av. Alla fastigheter på Drottninghög kommer att omfattas av åtgärder på något sätt. Löpande skötsel och underhållsinsatser fortsätter på hela Drottninghög.

 

Vad kommer hända på Rökulla och Blåkulla?
Det finns än så länge inga bestämda planer för Rökulla och Blåkulla men området kommer successivt att utvecklas, precis som Grönkulla. Förnyelsearbetet beräknas pågå under många år framöver och alla fastigheter och lägenheter på Drottninghög kommer att omfattas av åtgärder på något sätt.

 

Vad händer med vägen som enligt planprogrammet ska gå genom området?
Vägen är fortfarande under utredning och inga beslut är fattade.

 

Kommer ni att göra något med Hålan (det stora grönområdet)?
Grönområdena är en av Drottninghögs fina kvaliteter och något vi arbetar för att bevara, lyfta fram och utveckla. Ett stort inventeringsarbete av grönytorna på området har just gjorts. Det kommer bli någon form av utveckling av Hålan (det stora grönområdet) men exakt vad är inte bestämt. Helsingborgshem kommer att informera i god tid om kommande satsningar.