Hoppa till innehåll

Allt fler hyresgäster i Helsingborgshems bostadsområden känner sig trygga

Trygghet handlar om många saker – att den fysiska miljön ska vara utformad på ett sätt som försvårar brott och underlättar upptäckt, att det ska vara helt, rent och snyggt, ordning och reda samt att regler ska följas. Trygghet handlar också om att bygga framtidstro och skapa en inkluderande miljö där alla känner sig välkomna.

Trygghetsinsatserna som Helsingborgshem genomför, både på egen hand och i samarbete med olika aktörer, varierar och anpassas efter behov i respektive område.

Vi arbetar systematiskt och långsiktigt och arbetet inkluderar en rad olika insatser. Nu ser vi en långsiktig trend att våra hyresgäster känner sig mer trygga. Det visar vår kundenkät där hyresgästerna får svara på frågan hur nöjd man är med tryggheten i sitt bostadsområde.

I slutet av år 2018 uppgav 57 procent att de var trygga, idag är andelen 67 procent. Drottninghög är ett av de områden där tryggheten ökat mest. Under en tvåårsperiod har andelen hyresgäster som anser sig vara trygga ökat från 46 procent till 64 procent på Drottninghög.

Samverkan med olika delar av staden och polisen är viktiga delar i trygghetsarbetearbetet. Helsingborgshem deltar till exempel i stadens EST-nätverk (Effektiv Samordning för Trygghet) för att skapa en gemensam bild av läget och agera effektivt och koordinerat.

Samarbete med skolan och lokala fritidssatsningar är en annan viktig del av trygghetsarbetet. På till exempel Drottninghög och Dalhem har dessa samarbeten stöttat unga i att göra kloka framtidsval, vilket har haft en positiv inverkan på både deras skolgång och fritid.

För att uppmuntra till gemenskap arrangerar vi olika områdesdagar i våra bostadsområden. Utöver det har vi även områdesvärdar som jobbar trygghetsskapande på kvällar och helger. Vi följer våra områden noga och ser vi negativa tendenser i något område försöker vi ta reda på vad det handlar om och gör en plan utifrån det.

Exempel på åtgärder:

  • Fysisk miljö: Förbättringar såsom trygghetscertifiering, installation av nya lås och passagesystem, förbättrad belysning och uppgraderade utemiljöer som till exempel beskärning av buskage och uppfräschade grönområden.
  • God förvaltning och kontroll: Helsingborgshem arbetar systematiskt med att hålla områdena hela, rena och snygga samt med juridiska kontroller för att bland annat motarbeta olovlig andrahandsuthyrning.
  • Social resistens: För att bygga framtidstro och inkludering arbetar Helsingborgshem tillsammans med andra bland annat med olika typer av arbetsmarknadsinsatser för vuxna och fritidsinsatser för unga.